Bøvl

Overskrifter

Den udsatte generalforsamling fremskyndes til d. 18/5 kl. 19:30
- Læs mere her

Udsættelse af generalforsamlingen til den 23. maj 2007
- Læs mere her

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2007 for Bøvl-miljøet
- Læs mere her

Bøvl-miljøets vedtægter efter den 8/6 2006
- Læs mere her

Borgermøde i Ringkøbing sætter gang i VestjyllandS.net
- Læs mere her

Generalforsamlingen udsættes yderligere til torsdag d. 8/6-06
- Læs mere her

Den 29/5 2006 afholdes den udsatte ordinære generalforsamling
- Læs mere her

Ny udsættelse af den ordinære generalforsamling for Bøvl-miljøet
- Læs mere her

Forslag til generalforsamlingen i Bøvl-miljøet mandag d. 6/3-06
- Læs mere her

Ordinær generalforsamling i Bøvl-miljøet mandag d. 6/3-06 kl. 19
- Læs mere her


Powered by Coranto
Sidste Nyt

Bøvl-miljøets vedtægter efter den 8/6 2006
280107

Disse vedtægter blev endeligt besluttet ved den ekstraordinære generalforsamling den 8/6-2006:

Vedtægter for foreningen Computer-Bøvl-miljøet

- et selvhjælps-netværk til afhjælpning af computer-bøvl og formidling af IT-færdigheder til alle -

(Revideret på de ordinære generalforsamlinger mandag d. 7/2 2005 og torsdag d. 8/6 2006)

§ 1. HISTORIE
Følgende er en kort skildring af foreningens oprindelse og rødder:
1. Torsdag d. 24/6 1993 og natten lang blev den første offentlige Computer-Bøvl-aften afholdt på Norddjursland, i radioamatørernes klubhus. Det handlede om at hjælpes kammeratligt ad med at løse alskens computer-problemer. Lige siden er der blevet afholdt Bøvl-aften i samme ånd til den lyse morgen hver måned. Til at begynde med på den sidste torsdag, men snart blev det til den sidste fredag hver måned. Hurtigt deltog mere end en snes mennesker med deres grej, og pladsen blev for trang. Norddjurs Daghøjskole åbnede dørene og lagde i de følgende år lokaler til.
2. Af disse månedlige aftner fremspirede det såkaldte Bøvl-miljø – et vidt forgrenet selvhjælps-netværk af computer-brugere.
3. I foråret og sommeren 1996 etablerede Bøvl-miljøet en åben web-redaktion med to – senere kun ét – redaktionsmøde hver måned. Med økonomisk støtte fra Folkeoplysningsudvalget i Nørre Djurs Kommune åbnede Bøvl-miljøet og web-redaktionen d. 4/9 96 det altfavnende egns-websted Nørre Djurs Web (www.nr-djurs.dk – senere ændret til www.nr-djurs.net).
4. For at gøre borgerne i stand til selv at udtrykke sig på Internettet og medvirke til at frodiggøre Nørre Djurs Web, etablerede Bøvl-miljøet i januar 1998 ”Borgernes Internet Værksted”. Det skete som et led i ”Projekt Ung Adgang til IT i Nørre Djurs” under regeringens 3 årige Ungdomskommune-forsøg. Med statslige midler blev der købt 4 redaktions PC'er, Internet-opkobling, Internet-server, borde og stole til 72 mennesker, m.m. og en halvtids lønnet medarbejder blev ansat.
5. Antallet af IT-arrangementer voksede nu til et urimeligt niveau for daghøjskolen og i løbet af sommeren 98 flyttede værkstedet derfor til egne lokaler i Nørre Djurs Hallens kælder. Med tiden er det hér kommet til at hedde ”Computer-Bøvl-værkstedet” eller ”Bøvl-værkstedet” eller helt kort ”Værkstedet” eller ”Bøvl”. Inden længe afholdtes hver måned omkring 40 forskellige IT-arrangementer i værkstedet, og disse blev passet i turnus af omkring 40 frivillige og 6 daglige medarbejdere i forskellige ordninger.
6. Med værkstedsmiljøet som base indsamlede Bøvl-miljøet omkring årtusindskiftet brugt IT-grej to gange. Dette blev til 5 velfungerende Bøvl-værksteder i Kazakstan og 10 i Litauen.
7. På baggrund af at 525 husstande i Nørre Durs, organiseret af Bøvl-miljøet, havde tilkendegivet deres interesse i adgang til lynhurtigt Internet til fast lav pris, stiftede Bøvl-miljøet den 3/9 2001, - på egns-webstedets femårsdag - Bredbåndsforeningen Nørre-DjurS.net- & Computer-Bøvl-miljø og dagen efter, d. 4/9 2001, stiftede Bøvl-miljøet til gavn for hele Djursland Bredbåndsforeningen DjurslandS.net.
8. På Bøvl-miljøets initiativ er der nu, 5 år senere, ikke alene etableret folkeligt trådløst egnsnet i Nørre Djurs, gennem Bøvl-miljøets EU-støttede projekt Noerre-DjurS.net, men også i alle de øvrige Djurslands kommuner. Som et koordinationscenter for DjurslandS.net’s tilblivelse og drift, har Bøvl-værkstedet og dets stab fungeret som den drivende kraft i dette kæmpe arbejde. De 9 ukommercielle egnsnet der er blevet resultatetet, som sammen dækker Djursland med meget billig trådløs bredbåndsadgang til Internettet, er organisatorisk og økonomisk selvstændige og drives nu af hundredvis af frivillige i landsbyerne over hele Djursland. Nettene på Djursland er med nu mere end 4.000 tilsluttede husstande i mere end 200 radiodækningsområder Europas største ukommercielle landskabsnet, måske verdens største af sin art.
9. På denne baggrund har Nørre-DjurS.net- & Computer-Bøvl-miljø og Bredbåndsforeningen DjurslandS.net i september 2004 afholdt et internationalt konvent om bredbåndstilslutning af landdistrikter hvor 200 IT-eksperter deltog fra 32 lande. Arrangementet var så vellykket at Bøvl-miljøet på opfordring har etableret et internationalt institut – Djursland International Institute of Rural Wireless Broadband (DIIRWB) i samarbejde med Grenaa Tekniske Skole. Instituttets opgave er at samle og sprede viden om bredbåndstilslutning af landdistrikter kloden rundt.
10. Bøvl-miljøet, som altid først og fremmest har handlet om alle borgeres mulighed for at hjælpes kammeratligt ad med at løse alskens computer-problemer, har siden sin status som ungdomskommune forsøg modtaget offentlig støtte, og det vil vi gerne blive ved med. I 2004 meddelte Nørre Djurs Kommune at Indenrigsministeriet havde påpeget overfor kommunerne at udrulning af bredbånd ikke må ske med offentlig støtte, så efter den vellykkede fødsel af bredbåndsinitiativet på hele Djursland trak Bøvl-miljøet sig ud af Bredbåndsforeningen Nørre-DjurS.net- & Computer-Bøvl-miljø og dannede den rene computer-bøvl-forening ”Nørre Djurs Computer-Bøvl-miljø”. Ved sin ordinære generalforsamling i januar 2005 ændrede bredbåndsforeningen i Nørre Djurs sine vedtægter i overensstemmelse hermed og skiftede navn til ”Bredbåndsforeningen Noerre-DjurS.net”.
11. I 2004 indgik Computer-Bøvl-miljøet et partnerskab med initiativer i landdistrikter omkring Østersøen og den Botniske Bugt, som alle har vanskeligt ved at skaffe borgerne bredbånd, og i 2005 fik vi sammen EU-støtte til gennemførelse af ”The Baltic Rural Broadband Project”. Den danske del kalder vi ”Networking Djursland” som gennem 16 samspillende IT-projekter sigter mod at videreudvikle Djursland til et godt landdistrikt IT-samfund. Gennem vores undervisning fra det internationale institut skal det gode IT-samfund på landet samtidig tjene som en rollemodel for andre landdistrikter verden over. Til udvikling af instituttet modtager vi støtte fra den Regionale Udviklings Pulje i Århus amt.
12. De initiativer som kom ud af det internationale konvent i 2004 har nu taget form som en international bevægelse kaldet World Summits on Free Information Infrastructures (WSFII). Bøvl-miljøets internationale institut har en nøgle rolle i WSFII, bl.a. som koordinator af bevægelsens kalender og website.
Bøvl-miljøet driver fortsat det oprindelige Bøvl-værksted hvorfra bl.a. etablering og drift af nye folkenet supporteres. Bøvl-miljøet har efterhånden inspireret til tilblivelsen af flere Bøvl-værksteder andre steder på Djursland og rundt om i Danmark. På baggrund af den udvikling som Bøvl-miljøet har gennemlevet, og med den geografisk set omfangsrige involvering, har den seneste generalforsamling fundet det betimeligt at pege på det oprindelige Bøvl-miljø som moderorganisation, ved at fjerne stednavnet Nørre Djurs fra foreningens navn.

§ 2. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
Computer-Bøvl-miljøet er en almennyttig og ukommerciel forening, med hjemsted i Nørre Djurs Kommune på Djursland.

§ 3. FORMÅL
Foreningens formål er overordnet set:
1. Uden skelen til egen kommerciel interesse at igangsætte initiativer der skaber en fælles og alsidig IT-udvikling, til gavn for alle.
2. Under utvungne former og egnede arrangementer, fortrinsvis i Bøvl-værksteder, at afhjælpe computer-bøvl og formidle IT-færdigheder til alle, så evnen til praktisk IT-håndtering bliver en realitet allevegne i husstande, institutioner og foreninger såvel som på alle arbejdspladser. (Jævnfør domænet: Boevl.dk).
3. At drage omsorg for at IT-samfundet tilgængeliggøres især for ældre, handicappede og andre for hvem vejene til IT-samfundet ikke står umiddelbart åbne.
4. At bidrage til udvikling af den folkelige web-portal DjurslandS.net, dens indhold og dens tekniske grundlag, så den kan tjene som et slags elektronisk forsamlingshus med alle ønskelige rum, til at sammenknytte Djurslands samfundet og dets borgere i et alsidigt og nyttigt regionalt net, med adgang til - eller via - Internettet.
5. At drive en daglig lokal nyhedsformidling for Djursland, først og fremmest via Djurslands-portalen.
6. At fastholde initiativet til etablering af adgang til ægte bredbånd for ubetinget alle borgere, på rimelige vilkår, - også i de tyndtbefolkede landdistrikter.
7. At yde support til de ved Bøvl-miljøets indsats etablerede fjern-værksteder og IT-miljøer, f.eks. i Kazakstan (5 IT-værksteder) og Litauen (10 IT-værksteder) samt på Djursland, i Ringkøbing, i Ranum etc.
8. I øvrigt i alle henseender at fremme Computer-Bøvl-miljøet og dette miljø’s mange ideale og nyttige initiativer for Djurslands befolkning, såvel som for folk uden for Djursland.

§ 4. BRUGERE OG BRUGERSTYRE
Foreningen og dens initiativer er for alle interesserede.
1. Enhver interesseret skal derfor så vidt muligt have adgang til at medvirke i beslutninger om foreningens - og alle dens initiativers - indretning, drift og udvikling.
a) Beslutninger om alle foreningens igangværende og kommende initiativer træffes fortrinsvis gennem direkte demokrati på offentligt tilgængelige besluttende Bestyrelses- og Fælles-Koordinerende møder, som alle interesserede er velkomne til, og som afholdes i foreningens værksted efter en forud fastlagt og offentliggjort plan.
2. Medlemmer er enhver interesseret der har tegnet sig på foreningens medlemsliste og som har bestået foreningens adgangskursus for potentielle medlemmer.

§ 5. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
1. Der afholdes årlig ordinær generalforsamling den 1. mandag i februar måned. Alle har adgang til generalforsamlingen, men stemmeret har kun fuldgyldige medlemmer af Computer-Bøvl-miljøet. Lovlig indkaldelse af en generalforsamling skal ske ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside senest 4 uger før. Indkaldelse kan suppleres med udsendelse af e-mail til medlemmerne og med annoncering.
2. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
a) Valg af referent
b) Valg af ordstyrer
c) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
d) Fremlæggelse af regnskab
e) Bestyrelsens forslag
f) Indkomne forslag
g) Beslutning om fastsættelse af kontingent og brugerbetaling
h) Valg af bestyrelsesmedlemmer
i) Valg af revisor
j) Valg af suppleanter
k) Eventuelt

§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
For at kunne afgøre eventuelle tvister mellem de ordinære generalforsamlinger er det muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter følgende regelsæt:
1. Et flertal på et hvilket som helst af de besluttende møder kan begære en sag hørt af bestyrelsen under det næstkommende Fælles-Koordinerende-møde. Såfremt bestyrelsens flertals afgørelse hér går sagsfremlæggerne imod, skal foreningens formand, på sagsfremlæggernes opfordring, indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med en af dem begrundet dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes på det førstkommende Fælles-Koordinerende møde, der tilgodeser et inkaldelsesvarsel på mindst 4 uger. Formanden sørger for rettidig indkaldelse efter de almindelige indkaldelsesregler og mødet anses dermed for at være en ekstraordinær generalforsamling, med samme beføjelser - og underlagt de samme regler - som en ordinær generalforsamling.

§ 7. BESTYRELSE
Ansvaret for foreningens anliggender påhviler alene bestyrelsen.
1. Bøvl-miljøet’s stifter Bjarke Nielsen, og en evt. efterfølger udpeget af denne, er så længe han/hun selv ønsker det fast formand for Bøvl-miljøets bestyrelse, med vetoret overfor resten af bestyrelsen og overfor generalforsamlinger. Vetoretten kan kun afslå forslag fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer og foreningsmedlemmer. Bjarke Nielsen eller dennes evt. efterfølger kan ikke bruge vetoretten til at fremme egne forslag. Denne vetoret skal sikre kontinuitet, aktuelt i Bøvl-miljøets pågående initiativer, ved at hindre mulighed for kup eller fjendtlig overtagelse af miljøets nye store projekter, - det EU-støttede ”Networking Djursland”, der tilsigter at videreudvikle Djursland til et eksempel på et godt IT-samfund på landet og det amts-støttede internationale bredbåndsinstitut ”DIIRWB”.
2. Den ordinære generalforsamling vælger 5-7 medlemmer for en toårig periode til at bestyre foreningens daglige drift (inklusiv formanden).
3. På generalforsamlinger i ulige år er 2-3 på valg og i lige år er 3-4 på valg, - for at sikre kontinuitet.
4. Alt efter hvor mange af de 5-7 bestyrelsesmedlemmer der vælges på den stiftende generalforsamling, der er interesseret i at fortsætte i bestyrelsen efter den første ordinære generalforsamling mandag d. 7/2 2005, vil op til fire være på valg dér, - nemlig de op til fire som fik færrest stemmer ved den stiftende generalforsamling.
5. På enhver generalforsamling vælges desuden en revisor med ansvar for regnskabskontrol frem til næste generalforsamling.
6. På enhver generalforsamling vælges også gerne én suppleant for revisoren og så vidt muligt for hver enkelt af de fem til syv bestyrelsesmedlemmer. Alternativt kan bestyrelsen efterfølgende selv udpege det nødvendige antal suppleanter.
7. Mens formanden er fast vælger bestyrelsens medlemmer selv af deres midte:
a) Sekretær
b) Kasserer
c) Værkstedsansvarlig
d) Webstedsansvarlig
e) Eventuel erhvervsrepræsentant
f) Eventuel kommunerepræsentant
8. Ved frafald eller mangel på bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen vælge at supplere sig selv indtil næstkommende ordinære generalforsamling.
9. Udover at sikre at vedtægterne overholdes skal bestyrelsen fungere som koordinerende organ for foreningens mange aktiviteter, herunder som sekretariat for en koordineret gennemførelse af beslutninger truffet på de forskellige projekters egne møder.
10. Bestyrelsesmøderne afholdes normalt som åbne møder i form af det månedlige Fælles-Koordinerende-møde.
11. Såfremt blot ét bestyrelsesmedlem finder det påkrævet skal bestyrelsen enten afholde et lukket møde på et andet tidspunkt eller fratage alle andre fremmødte på det Fælles-Koordinerende-møde stemmeretten, - idet det reelle ansvar for foreningens anliggender alene hviler på bestyrelsen og dens medlemmer.
12. Foreningen tegnes af formanden og ét andet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan bemyndige formanden eller kassereren til at tegne foreningen i den daglige administration.
13. Bestyrelsen og alle besluttende møder skal føre referat som fremlægges på http://Boevl.dk og tilsendes interesserede via e-mail.

§ 8. REGNSKAB
Foreningen skal føre regnskab over sin aktivitet og sin økonomi.
1. Kassereren skal sørge for at der dels føres et detaljeret regnskab over alle foreningens aktiviteter, arrangementer, deltagere osv., og dels over alle foreningens indtægter og udgifter.
2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Umiddelbart efter regnskabsårets afslutning lader bestyrelsen udarbejde et årsregnskab, herunder status. Regnskabet forsynes med revisionspåtegning og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 1. mandag i februar.
3. Det godkendte regnskab sendes senest d. 1. marts til Nørre Djurs Kommunes Børne- og Kulturforvaltning til godkendelse, som grundlag for et fast årligt driftstilskud til værksted og websted og delvis finansiering af personale. (I alt ca. 150.000 kr. i år 2006).

§ 9. MEDARBEJDERE
De mange aktiviteter og arrangementer nødvendiggør mange frivillige hjælpere og daglige medarbejdere.
1. Frivillige: Computer-Bøvl-miljøet’s aktiviteter og arrangementer er fortrinsvis baseret på indsatsen fra frivillige hjælpere, som i diverse turnuser påtager sig ansvaret for afviklingen af forskellige skema-lagte aktiviteter, arrangementer og opgaver.
2. Faste daglige medarbejdere: For at kunne løse de større faste opgaver er det nødvendigt med en blivende gruppe af kvalificerede senior-medarbejdere. I den udstrækning det måtte være nødvendigt at værkstedet selv afholder aflønningen af disse blivende og kvalificerede daglige medarbejdere, søges en tilstrækkelig økonomisk støtte - eller relevant indtjening – tilvejebragt (jævnfør § 10 stk. 5).
3. Midlertidige daglige medarbejdere: I videst muligt omfang ansættes de for opgaverne nødvendige daglige medarbejdere gennem ordninger som aktivering, skånejob, flexjob, praktik, civil værnepligt og lignende, - hvor aflønning og underhold finansieres fra andet sted.

§ 10. ØKONOMI
Et ledende princip for foreningen er at fastholde den omfattende frivillige hjælpsomhed. Hvis midler tilvejebragt gennem frivillig ulønnet indsats anvendes til aflønning af enkelte medarbejdere må det forudses at motivationen til at yde en frivillig ulønnet indsats vil svinde og dermed grundlaget for en væsentlig del af foreningens virke. Derfor søges foreningens aktiviteter hovedsagligt finansieret gennem støtte og tilskud som ikke kommer direkte gennem de frivilliges indsats eller direkte fra foreningens brugere. Hvor aflønning kan komme på tale søges støtte hertil enten fra myndigheder, sponsorer eller lignende eller via præcise aftaler som bevidst undgår at skabe konkurrence-forvridning i forbindelse med løsning af særlige opgaver.
1. Offentlig støtte: Computer-Bøvl-miljøet drives med økonomisk støtte fra Nørre Djurs Kommune, Djurslands Udviklings Råd, Århus Amt, Staten, EU og andre som er villige til, uden betingelser der bryder med disse vedtægter, at fremme foreningens ideale initiativer.
2. Kontingent og frivillige bidrag: Foreningen medfinancierer driften gennem frivillige bidrag og inddrivelse af rimelig kontingent ved brug af værkstedet. Kontingent-betaling sker normalt på time-basis i forbindelse med faktisk deltagelse i værkstedets arrangementer. For tiden 10 kr. pr. time, - dog max. 50 kr. for deltagelse i længerevarende arrangementer. Frivillige hjælpere eller ansatte, der påtager sig et ansvar og står for et arrangement, fritages naturligvis for time-kontigent under det pågældende arrangement.
3. Sponsorer og støttemedlemmer: Foreningen kan indgå sponsor-aftaler og tegne støtte-medlemskaber med enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, som måtte ønske at påskønne foreningens arbejde. En sponsor og et støttemedlem afgør selv størrelsen på h.h.v. sit sponsorat og sit støttemedlems-kontingent.
4. Anvist arbejdskraft: Jævnfør § 9. stk. 3 søges flest mulig af de opgaver som ikke kan løses gennem frivilliges indsats, udført af medarbejdere der i en kortere eller længere periode - på hel eller deltid – er placeret i værkstedet og som betales herfor fra anden side, - som led i værkstedets samarbejde med myndigheder eller andre institutioner.
5. Indtjening: I den udstrækning det findes økonomisk nødvendigt for værkstedets drift, miljøets projekter eller aflønning af kvalificeret nødvendigt personale, tages honorar for løsning af IT-relevante opgaver, men kun på en sådan måde at det - værkstedets beskyttede økonomi taget i betragtning - ikke skaber konkurrence-forvridning.

§ 11. NEDLÆGGELSE
Skulle IT-udviklingen mod forventning nogensinde overflødiggøre Computer-Bøvl-miljøet eller skulle interessen for foreningens virke af anden grund svinde bort, så må den nedlægges efter følgende regelsæt:
1. Opløsning af foreningen skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger.
2. Hvis foreningen nedlægges skal generalforsamlingen drage omsorg for at eventuelle overskydende midler overføres til frivilligt arbejde der fremmer adgang til informations teknologien for flest muligt vanskeligt stillede ældre i tyndt befolkede landdistrikter.

§ 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER
IT-teknologien - og dermed IT-samfundet - forvandler sig med stor hast og det kan derfor blive nødvendigt lejlighedsvis at justere nærværende vedtægter til de aktuelle forhold og visioner.
1. Ligesom alle andre forslag der fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest to uger før en generalforsamling skal også indkomne ændringsforslag til nærværende vedtægter behandles af generalforsamlingen. Alle rettidige forslag offentliggøres på http://Boevl.dk senest én uge før generalforsamlingen. Forslag og ændringsforslag til vedtægter kan besluttes med almindeligt stemmeflertal, dog kan denne paragraf og paragraf 7 stk. 1 om bl.a. kontinuitet via formandens vetoret aldrig ændres.

Med deres underskrift herunder bekræfter bestyrelsens medlemmer dels at ovenstående paragraffer er bekræftet af den stiftende generalforsamling, og dels at de som ansvarlige medlemmer af bestyrelsen vil varetage disse vedtægter efter bedste evne.

Formand: Bjarke Nielsen
Sekretær: Carsten Lund
Kasserer: Stefan Brodersen
Værkstedsansvarlig: Egon Nørgård
Webstedsansvarlig: Torben Wolf

Revisor: Arne Nielsen (Kvist & Jensen)

- Skrevet af Bjarke

Kort Bøvl

Gratis mail adresser

Du kan hér bestille gratis e-mail adresse med dit eget navnevalg før @ og vælge mellem omkring 85 forskellige stednavne på Djursland efter @:
www.djurslands.net/posthus

Computer-Bøvl-miljøet


Hjælp til selvhjælp !

Vedtægterne

Computer-Bøvl-miljøet er - som navnet siger - et miljø af frivillige der afhjælper computer-bøvl. Det er i dag formelt organiseret under foreningen Djurs-domænerne, men var tidligere en selvstændig forening styret af vedtægter. Ånden i dem gælder stadig. Klik her og læs bøvl-vedtægterne.

Bøvl-vagten

Du kan få gratis IT-support døgnet rundt ved at skrive til boevltelefonen@boevl.dk og forklare dit bøvl med computeren. Gør du dét, så husk også at oplyse navn, adresse og telefonnummer, så vi ved hvad det drejer sig om og kan ringe dig op.

Nogen gange kan bøvlet ikke klares helt via e-mail dialog eller ved at vi ringer dig op. I så fald kan nærmere aftale om at få løst bøvlet på anden vis aftales med Bøvl-miljøets supportere, hvis man er interesseret i det.

Stor Bøvl-aften

Lejlighedsvis annonceres arrangementer der strækker sig over længere tid end en enkelt aften, for at give tid til løsning af større problemer.

Hvem er det for ?

På bøvl-aftnerne kan alle der har bøvl med computer-grej, computere, IT og Internet få en hjælpende hånd eller et godt råd, - kom og vær med.

Hva' tar' man med ?

Medbringe det grej du har bøvl med og få hjælp til selvhjælp.
Husk også at medbringe relevante manualer plus disketter og CD'ere med drivere og software, for at gøre det lettere for de frivillige hjælpere at hjælpe med at løse bøvlet.
Medbring også selv evt. kaffe/te og kage.

Hva' koster det ?

Det er for såvidt gratis at deltage - vi hjælpes ad -, men man bidrager til at dække omkostningerne med 20 kr. i timen, dog maksimalt 50 kr. pr. gang.

Giv selv en hånd

Kan du selv hjælpe, så kom og giv en hånd.

Sted

Computer-Bøvl-miljøet har adresse hos:
Bjarke Nielsen
Meilgaardvej 10
8585 Glesborg
Telefon: 60 25 00 01

Computer-Bøvl-aftnerne foregår den 2. tirsdag hver måned fra kl. 19:00 til ca. 22:30 i Grenaas.net's Knudepunkt i Grenaa.
Man kan bare møde op uden forudgående aftale.

Kontakt

Tlf.: 60 25 00 01
Mail: Kontakt@Boevl.dk
Web: http://Boevl.dk

Bøvl